Igualtat d’oportunitats

El principi d’igualtat de gènere és un dels eixos nuclears de les societats modernes. La consecució d’aquest principi polític ha estat present des de la creació dels estats democràtics. Tanmateix, el seu reconeixement no ho ha estat per tot el conjunt de la ciutadania: les dones no han iniciat un procés d’equiparació de drets formals fins a principis del S.XX. La divisió sexual del treball continua encara vigent i organitzant les estructures socials de tal forma que la igualtat real encara és un repte a aconseguir.

La desigualtat de gènere ha estat invisibilitzada durant molt de temps. En l’aplicació de la nostra responsabilitat social corporativa, entenem que les empreses i entitats hem de liderar el desenvolupament d’aquestes polítiques d’igualtat d’oportunitats entre homes i dones; tant en la nostra organització interna com en l’impacte social que la nostra tasca implica. En aquest sentit, Plataforma Educativa inclou dins la seva política, la igualtat d’oportunitats entre tots els gèneres i el dret a la no-discriminació i la llibertat com a principis que fonamenten l’organització i actuació de les entitats que en són membres.

L’entitat treballa per incorporar la perspectiva de gènere de manera transversal com un element clau en el funcionament de tots els seus serveis, actuacions i projectes incloent la mirada global de l’entitat i les persones treballadores i la mirada específica dels projectes i de les persones ateses. L’objectiu d’incorporar aquesta perspectiva global i específica facilita cercar estratègies per promoure canvis socials i evitar qualsevol tipus de discriminació, fent especial èmfasi a les de gènere alineant-nos amb els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) de l’Agenda 2030 (ODS5. Igualtat de Gènere i ODS10. Reducció de les desigualtats).

Plataforma Educativa inclou dins la seva política, la igualtat d’oportunitats entre tots els gèneres i el dret a la no-discriminació i la llibertat com a principis que fonamenten l’organització i actuació de les entitats que en són membres.

Política:

A nivell estratègic, les entitats que formen parta de Plataforma Educativa, implanta des de finals del 2017, el Pla d’Igualtat donant forma així al nostre compromís amb la perspectiva de gènere en el sí de la nostra entitat, alhora que reforçar el foment de la igualtat i la no violència amb el Protocol de prevenció d’Assetjament sexual per raó de sexe, orientació sexual, identitat i/o expressió de gènere. Del Pla d’Igualtat se n’ha derivat, entre d’altres accions, la creació de la figura de l’Agent d’Igualtat de l’entitat, així com la creació de la Comissió d’Igualtat.

 • Explicitació de la igualtat de gènere en els estatuts, objectius i/o missió, memòries d’activitats i/o estructura organitzativa.
 • Model de governança, política de l’entitat, bona conducta.
 • Existència de Plans d’Igualtat i Protocol d’Assetjament sexual.
 • Existència d’una Comissió d’Igualtat i Agent d’Igualtat.
 • Estructura organitzativa visible.
 • Transparència i Igualtat salarial.
 • Treballant per identificar la bretxa salarial.
 • Diagnòstic i avaluació de les dades.

Comunicació i Transversalitat:

A nivell estratègic, disposa d’una visió transversal i de comunicació de la perspectiva de gènere tenint en compte la visió interna i externa i treballant per a la millora continua a través del decàleg de comunicació inclusiva:

 • Presentar homes i dones en diversitat de funcions, àmbits i professions equiparan el seu grau d’autoritat, rellevància social i poder.
 • Evitar asimetries estereotipades.
 • Diversificar les fonts expertes consultant a homes i dones segons els seus coneixements i la seva experiència.
 • Realitzar un tracte igualitari a les entrevistes i articles, identificant la persona, nombrant el seu càrrec i la seva professió.
 • Presentar a homes com a responsables de cura i tasques domèstiques.
 • Evitar estereotips i rols sexistes
 • Donant una mateixa visibilitat i importància i tracte als temes i als sectors feminitzats i masculinitzats.
 • Visibilitzar als reptes en la consecució dels drets humans, drets de les dones i de la igualtat.
 • Rebutjar l’ús del cos de homes i dones com adornaments o com a mitjà per aconseguir l’èxit.
 • Usar un llenguatge inclusiu i no sexista i promovent alternatives l’ús masculí i femení genèric. (Guia de llenguatge no sexista i material de difusió).
 • Visibilitzar i tractant com a iguals a les persones en tota la seva diversitat, identitat de gènere, orientació sexual, diversitat funcional, classe social, color de la pell, procedència nacional, edat o creences.
 • Donar visibilitat a la contribució de les dones i a la prevenció de la violència.

A nivell estratègic, es dóna importància a la gestió dels seus equips de treball i al què és el motor de les seves actuacions. A través de la Comissió d’Igualtat i el treball desenvolupat al Pla d’Igualtat es realitzen seguiment i control de la segregació de les dades per homes i dones segons indicadors de selecció, contractació, càrrecs, patronat i de seguretat i salut. A més a més, d’aplicar mesures per a analitzar i millorar en perspectiva de gènere i fomentant la formació dels equips.

 • Seguiment d’indicadors desagregats.
 • Aplicació de mesures per a la millora i seguiment del Pla d’igualtat.
 • Formació en perspectiva de gènere com a pla de formació de les entitats.
 • Foment de la coresponsabilitat, conciliació laboral i personal.

Pel que fa, al projecte o servei de l’entitat s’inclou dins la seva política, la igualtat d’oportunitats entre tots els gèneres i el dret a la no-discriminació i la llibertat com a principis que fonamenten l’organització i actuació de les entitats que en són membres.

Projecte:

A nivell estratègic, es disposa d’un equip de professionals que dissenya i crea els projectes tenint en compte la perspectiva de gènere, explicant el context legal i el marc teòric existent, oferint dades específiques del col·lectiu concret i desagregat.

 • Creació de projectes, serveis i centres en perspectiva de gènere.
 • Seguiment d’indicadors desagregats.
 • Aplicació de mesures per a la millora del projecte.
 • Comunicació i sensibilització en perspectiva de gènere.
 • Diagnòstic i avaluació de les dades.


Persones ateses:

A nivell estratègic, tenim com a visió, missió i valors la millora de la qualitat de vida de les persones i per tant l’atenció centrada en la persona és quelcom important. D’aquesta manera es desenvolupen actuacions de formació i sensibilització en perspectiva de gènere i de manera inclusiva treballant per a què les persones ateses siguin obertes a la identitat de gènere, orientació sexual, diversitat funcional, classe social, color de la pell, procedència nacional, edat o creences.

 • Foment de la coresponsabilitat, conciliació laboral i personal.
 • Comunicació, formació i sensibilització en perspectiva de gènere.

Publicacions d’interès